འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ལ་ཨ་མེ་རི་ཁས་གནང་བའི་ཨན་སི་ཏིན་སྔོན་ཐོན་སེམས་ཁམས་གསོ་བཅོས་ཀྱི་སྒྲིག་ཆས་ཐོབ་པ།

བདེ་སྐྱིད་འཚོ།  ཀན་ལྷོ་ཁུལ་རླུང་འཕྲིན་ཁང་།  2010-10-27 11:25

ཉེ་སྔོན། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ལ་ཨ་མེ་རི་ཁས་གནང་བའི་ཨན་སི་ཏིན་སྔོན་ཐོན་སེམས་ཁམས་གསོ་བཅོས་ཀྱི་སྒྲིག་ཆས་ཐོབ་ཅིང་། སྒྲིག་ཆས་འདི་དག་སྔོན་ཆད་སི་ཁྲོན་ས་འགུལ་གྱི་གནོད་ཐེབས་རྗེས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་གསོ་བཅོས་ཐད་དུ་བཀོལ་མྱོང་། ཨ་མེ་རི་ཁས་ད་རུང་འཐབ་རའི་སེམས་ཁམས་གསོ་བཅོས་དང་དམག་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་བུད་དམག་མིའི་སེམས་ཁམས་གསོ་བཅོས་བྱེད་ཐབས་ཤིག་ཏུ་བཀོལ་མྱོང་བ་འདི་ནི་ད་སྔ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་དུ་གནོད་ཐེབས་རྗེས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་གསོ་བཅོས་ཐད་ལ་བཀོལ་རྒྱ་ཆེས་ཆེ་བའི་སྨན་བཅོས་སྒྲིག་ཆས་རིགས་ཤིག་ཡིན་ལ། ལྷོད་ལ་འབབ་མི་ཐུབ་པའི་སེམས་ཁམས་དེ་རིམ་བཞིན་ལྷོད་ལ་འབབ་པའི་གསོ་བྱེད་སྒྲིག་ཆས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་རེད། །

Advertisements
This entry was posted in དམིགས་བསལ་གསར་འགྱུར།. Bookmark the permalink.

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  བཟོ་བཅོས། )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  བཟོ་བཅོས། )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  བཟོ་བཅོས། )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  བཟོ་བཅོས། )

Connecting to %s